Veikala noteikumi

Veikala noteikumi, spēkā no 01.01.2017.
 

Šādi noteikumi nosaka tirdzniecības noteikumus, ko piemēro Jaroslava Vernera (Jarosław Werner) vadītajam veikalam shop.modernbhp.pl, kura juridiskā adrese ir Al. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica 52, , NIP: 695-136-18-06, REGON 383535738, e-pasts: biuro@modernbhp.pl, kas reģistrēts Uzņēmējdarbības un tehnoloģiju ministra vadītajā Centrālajā reģistrā un informācijā par uzņēmējdarbību, turpmāk tekstā - "ModernBHP".
 
Definīcijas
Noteikumos lietotie termini nozīmē:
  Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība, kas nav juridiska persona un kam īpaši noteikumi piešķir tiesībspēju un rīcībspēju, kas veikalā veic Pasūtījumu;
  Civilkodekss - 1964. gada 23. aprīļa likums (Journal of Laws Nr. 16, 93. punkts, ar grozījumiem);
 Noteikumi un nosacījumi - šie noteikumi un nosacījumi elektronisko pakalpojumu sniegšanai un īpašie nosacījumi pārdošanai patērētājiem veikalā www.modernbhp.pl;
  Veikals - interneta veikals, kas pieejams vietnē www.modernbhp.pl, kurā Klients var, jo īpaši, veikt Pasūtījumus;
  Preces - Interneta veikalā piedāvātie produkti;
  Pirkuma līgums - Preču pirkuma līgums, kā tas definēts Civillikumā, kas noslēgts starp Modern Company Jarosław Werner un Klientu, izmantojot Veikala tīmekļa vietni;
  Likums par īpašiem pārdošanas nosacījumiem patērētājiem - 2002. gada 27. jūlija Likums par īpašiem pārdošanas nosacījumiem patērētājiem un grozījumiem Civilkodeksā (Journal of Laws Nr. 141, 1176. punkts, ar grozījumiem);
  Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu - 2002. gada 18. jūlija Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (Journal of Laws Nr. 144, 1204. punkts ar grozījumiem);
  Pasūtījums - Klienta gribas izteikums, kura mērķis ir tieši noslēgt Pirkuma līgumu, jo īpaši norādot Preču veidu un skaitu.                                                                                                                 Nosūtīšanas laiks - ir laiks (norādīts pie katra produkta), kas nosaka, kad ModernBhp nodos Preci kurjerkompānijai Piegādes laiks - ir laiks, kurā kurjerkompānija ModernBhp piegādās Preci.                                                                          

 
1 Vispārīgi noteikumi

Šie noteikumi nosaka noteikumus par veikala, kas pieejams vietnē modernbhp.pl, izmantošanu.
Veikalu ar adresi modernbhp.pl vada Jarosław Werner, kura adrese ir Al. Czerwonych Maków 15, 59-220 Legnica, NIP: 695-136-18-06 , e-pasts: biuro@modernbhp.pl , turpmāk tekstā - Modern BHP.
Veikala izmantošana ir iespējama ar nosacījumu, ka Klienta izmantotā teleinformācijas sistēma atbilst šādām minimālajām tehniskajām prasībām:
Internet Explorer tīmekļa pārlūkprogrammas versija 8.0 vai jaunāka ar iespējotām sīkdatnēm,
minimālā ekrāna izšķirtspēja ir 1280 x 800 pikseļu.
Lai izmantotu Veikalu, Klientam pašam ir jāpievienojas datoram vai termināla ierīcei ar interneta pieslēgumu.
Klienti var jebkurā laikā piekļūt šiem Noteikumiem un nosacījumiem, izmantojot saiti veikala sākumlapā: modernbhp.pl, un lejupielādēt un izdrukāt tos.
Veikala tīmekļa vietnēs sniegtā informācija par Precēm, jo īpaši to apraksti, tehniskie un lietošanas parametri un cenas, ir aicinājums noslēgt līgumu Civilkodeksa 71. panta nozīmē.
Informācija par Preču cenu, kas norādīta tīmekļa vietnē modernbhp.pl, ir saistoša no brīža, kad Klients saņem e-pastu ar galīgo apstiprinājumu par visiem būtiskajiem pasūtījuma elementiem. Šī cena nemainās neatkarīgi no cenu izmaiņām veikalā, kas var notikt atsevišķām Precēm pēc tam, kad Klients ir saņēmis e-pastu ar galīgo Pasūtījuma apstiprinājumu.
Veikala lietošanas noteikumi

Klients var izmantot Veikalu kā tajā reģistrēts vai nereģistrēts Klients.
Reģistrācija notiek, aizpildot un apstiprinot reģistrācijas veidlapu, kas pieejama vienā no veikala lapām.
Reģistrācijas nosacījums ir piekrišana Noteikumu un reglamenta saturam un obligāti norādīto datu sniegšana.
Reģistrējoties veikalā, Klients piekrīt, ka veikals apstrādā viņa personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumus un sazinātos un saņemtu komerciālu informāciju saistībā ar veikala piedāvājumu. Klients var arī piekrist saņemt e-pastus, kas tieši saistīti ar pasūtījuma izpildi, un informāciju par tehniskām izmaiņām savā kontā. Klients jebkurā laikā var atcelt kontu veikalā, nosūtot vēstuli bez satura ar uzrakstu "Konta atcelšana" no adreses, kas tika norādīta, izveidojot kontu. Konts un visi ar to saistītie dati tiks neatgriezeniski un neatgriezeniski dzēsti no datubāzes 7 dienu laikā (darba dienās). Pēc konta dzēšanas Klients saņems apstiprinājumu par konta dzēšanu.
Modern BHP ir apņēmusies saglabāt visu veikala darbības laikā iegūto personas datu konfidencialitāti. Šie dati netiks izpausti nekādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem citām trešām personām vai citām struktūrām bez personas, uz kuru dati attiecas, iepriekšējas piekrišanas saskaņā ar 1997. gada 29. augusta Likumu par personas datu aizsardzību (konsolidētais teksts - 2002. gada likumu biļetens Nr. 101, 926. punkts, ar grozījumiem) un 2002. gada 18. jūlija Likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (2000. gada likumu biļetens Nr. 144, 1204. punkts). Pasūtījumu iesniegšana notiek, izmantojot drošu, šifrētu SSL savienojumu.  Saskaņā ar likumu katram Klientam ir tiesības piekļūt saviem datiem, un viņš var tos apskatīt un brīvi mainīt, kā arī pieprasīt to dzēšanu.
Jo īpaši klientam ir pienākums:
nesniegt un nepārsūtīt saturu, kas ir aizliegts ar likumu, piemēram, saturu, kas veicina vardarbību, ir apmelojošs vai pārkāpj personas tiesības un citas trešo personu tiesības,
izmantot Veikalu tā, lai netraucētu tā darbību, jo īpaši izmantojot īpašu programmatūru vai ierīces,
neveikt tādas darbības kā nevēlamas komerciālas informācijas (surogātpasta) sūtīšana vai publicēšana veikalā,
izmantot Veikalu tā, lai netraucētu citiem klientiem un Modern BHP,
izmantot jebkuru veikalā ievietoto saturu tikai personīgai lietošanai,
izmantot Veikalu saskaņā ar Polijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, Noteikumu noteikumiem un vispārējiem interneta lietošanas principiem.
Modern BHP var atņemt Klientam tiesības izmantot Veikalu, kā arī ierobežot viņa/viņas piekļuvi daļai vai visiem Veikala resursiem ar tūlītēju spēku, ja tiek rupji pārkāpti šie Noteikumi un nosacījumi vai likums.
Klients, kuram ir atņemtas tiesības izmantot Veikalu, nevar atkārtoti reģistrēties bez iepriekšējas Modern BHP piekrišanas.
Lai nodrošinātu ziņojumu un datu pārraides drošību saistībā ar veikala darbību, veikals veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas atbilst sniegto pakalpojumu drošības apdraudējuma pakāpei, jo īpaši pasākumus, lai novērstu to, ka nepiederošas personas iegūst un maina internetā pārraidītos personas datus.

Pirkuma līguma noslēgšanas procedūra

Lai noslēgtu Pirkuma līgumu, izmantojot veikalu, Klientam ir jāatver modernbhp.pl tīmekļa vietne, jāizdara izvēle, veicot turpmākās tehniskās darbības, pamatojoties uz Klientam rādītajiem paziņojumiem un tīmekļa vietnē pieejamo informāciju.
Klients izvēlas pasūtītās Preces, pievienojot tās iepirkumu grozam.
Pasūtījuma iesniegšanas procesa laikā - līdz brīdim, kad tiek nospiesta poga "Ievietot pasūtījumu". - Klientam ir iespēja mainīt ievadītos datus un Preču izvēli. Lai to izdarītu, ir jāseko līdzi Klientam rādītajiem paziņojumiem un tīmekļa vietnē pieejamai informācijai.
Pēc tam, kad Klients, kas izmanto veikalu, ir ievadījis visus nepieciešamos datus, tiek parādīts veiktā Pasūtījuma kopsavilkums.
Pasūtījuma kopsavilkumā jāiekļauj informācija par:
rīkojuma priekšmets,
pasūtītās Preces vienības un kopējo cenu, ieskaitot piegādes izmaksas.
izvēlēto maksājuma veidu,
izvēlēto piegādes metodi,
Lai nosūtītu Pasūtījumu, ir nepieciešams piekrist Noteikumu un nosacījumu saturam, norādīt personas datus, kas atzīmēti kā obligāti, un nospiest pogu "Veikt pasūtījumu".
Pasūtītāja Pasūtījuma nosūtīšana ir gribas apliecinājums noslēgt pārdošanas līgumu ar Modern BHP saskaņā ar Noteikumu saturu.
Pēc Pasūtījuma iesniegšanas Klients saņem e-pasta ziņojumu, kurā ir galīgais apstiprinājums par visiem svarīgākajiem Pasūtījuma elementiem. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Klients saņem iepriekš minēto e-pasta ziņojumu.
Gadījumā, ja par Pasūtījumu ar izvēlēto maksājuma veidu "maksājums uz kontu" maksājamā summa netiek saņemta ilgāk nekā 7 dienas pēc Pasūtījuma iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtījums tiek anulēts.
Pirkuma līgums tiek noslēgts poļu valodā, un tā saturs ir saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.
Pircēja pasūtījuma atcelšanu vai izmaiņas pircēja pasūtījumā - personas datu vai pasūtījuma rekvizītu (Preču skaita un veida) maiņu - pircējs var veikt līdz pasūtījuma nosūtīšanas brīdim, nosūtot attiecīgu e-pasta vēstuli uz veikala kontaktinformācijas adresi vai zvanot. Iepriekš minētais noteikums neizslēdz klienta tiesības atteikties no turpmāk minētā līguma.
ModernBhp patur tiesības atcelt pasūtījumu īpašu apstākļu gadījumā. Šādā gadījumā ModernBhp pienākums ir nekavējoties informēt klientu par šo faktu un atmaksāt visus naudas līdzekļus, kas pārskaitīti par klienta veikto pasūtījumu. 

Cenas un maksāšanas metodes

Preču cenas ir norādītas Polijas zlotos un ietver visas sastāvdaļas, ieskaitot PVN (23%) un citas sastāvdaļas.
Klientam ir iespēja maksāt cenu
ar bankas pārskaitījumu uz bankas kontu MBank PL17 1140 2091 0000 3435 2300 1002
pēc Preču piegādes.
par piegādi - maksa tiek samaksāta piegādes brīdī kurjeram - ja sūtījums netiek saņemts, tas neatbrīvo klientu no pienākuma samaksāt par sūtījumu un saņemt preces.
izmantojot drošu maksājumu sistēmu Dotpay un Payu


Piegāde

Preču piegāde tiek veikta tikai Polijas Republikas teritorijā un uz adresi, ko Klients norādījis, veicot Pasūtījumu.
Pasūtīto Preču piegāde notiek, izmantojot kurjerpastu INPOST (kurjerpasts, uzmaksa, paku pasts Inpost). Iespējamās piegādes izmaksas tiks norādītas Pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
Pie katra produkta ir norādīts nosūtīšanas datums, kas norāda, kad mēs varam nosūtīt produktus - no 24 stundām līdz 7 darba dienām. Piedāvājums, ko mēs piedāvājam tīmekļa vietnē, mums ir noliktavā, tomēr var rasties īslaicīgs trūkums, ko izraisa nestandarta pirkums vai citi nejauši notikumi, kurus ModernBhp nevar ietekmēt, un šādā gadījumā faktiskais piegādes termiņš var pagarināties līdz 14 darba dienām. Kurjerpasta uzņēmumu standarta piegādes laiks ir no 24 stundām līdz 2 darba dienām, skaitot no dienas, kad preces tiek nodotas kurjerpasta uzņēmumam. Lai pareizi aprēķinātu gaidāmo pakas saņemšanas datumu, jums:  NOSŪTĪŠANAS DATUMS + PIEGĀDES LAIKS = PAKAS SAŅEMŠANAS DATUMS.
Preču pārdošanas līguma būtisko noteikumu reģistrēšana, nodrošināšana, pieejamības nodrošināšana un apstiprināšana Klientam notiek, nosūtot Klientam uz norādīto e-pasta adresi apstiprinājumu, pasūtījuma specifikāciju un kvīti vai PVN rēķinu.
Skaidras naudas piegāde - ja šādā veidā iegādāts sūtījums netiek saņemts un patērētājs nav atteicies no distances līguma, noslēgtais pirkuma līgums tiek uzskatīts par spēkā esošu. Saskaņā ar līgumu pārdevējs apņemas piegādāt preci, bet pircējs apņemas pieņemt preci un samaksāt par to.No dienas, kad pārdevējs piegādājis preci, īpašumtiesības uz preci pieder pircējam. Tādējādi, ja patērētājs nepieņem uz viņa norādīto adresi piegādāto preci (t. i., preci, kas viņam jau pieder), viņš pārkāpj līgumu.
Līguma laušanas gadījumā pārdevējam ir tiesības pret pircēju vērst prasību izpildīt noslēgto līgumu, t. i., samaksāt cenu par preci un atlīdzināt radušos izdevumus (piemēram, izdevumus par preces nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam vai uzglabāšanas izdevumus).

 Atteikuma tiesības

Klientam, kurš ir patērētājs Civilkodeksa 221. panta izpratnē, pamatojoties uz likuma noteikumiem, ir tiesības atkāpties no distances līguma, kas noslēgts, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā no Preču piegādes dienas.
14 dienu termiņš tiek skaitīts no Preču piegādes dienas.
Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma, kas noslēgts attālināti, attiecībā uz pakalpojumiem, kuru īpašības patērētājs norādījis savā pasūtījumā vai kuri ir cieši saistīti ar viņa personu, pakalpojumiem, kurus nevar atdot atpakaļ to rakstura dēļ vai kuru priekšmets ātri bojājas, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
Distances līguma atcelšanas gadījumā līgumu uzskata par neslēgtu. Pušu iesniegtie dokumenti tiek atgriezti nemainīti. Modern BHP atmaksās par preci samaksāto cenu, piegādes izdevumus, ja tādi ir, un likumā noteiktos procentus uz Klienta norādīto bankas konta numuru 14 dienu laikā, un Klientam ir pienākums nekavējoties atgriezt iegādāto preci uz norādīto adresi:  Modern BHP al. Czerwonych Maków 15,59-220 Legnica.
Pārvadāšanas izmaksas līguma laušanas gadījumā sedz Klients.

 

Sūdzības par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus

Modern BHP apņemas veikt darbības, lai nodrošinātu pilnībā pareizu Veikala darbību, ciktāl tas izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un apņemas saprātīgā termiņā novērst visus pārkāpumus, par kuriem Klienti ziņo.
Par pārkāpumiem, kas saistīti ar Veikala darbību, Klients var ziņot rakstiski, adresējot paziņojumu Modern BHP Jarosław Werner, kura juridiskā adrese ir Al. Czerwonych Maków 15 59-220 Legnica 52, , NIP: 695-136-18-06, vai pa e-pastu: biuro@modernbhp.pl.
Sūdzībā Klientam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru jāsūta sarakste, ar veikala darbību saistītā pārkāpuma veids un datums.
Modern BHP apņemas izskatīt katru sūdzību 14 dienu laikā.


 
Nobeiguma noteikumi

Iespējamo strīdu, kas var rasties starp Modern BHP un Klientu, kurš ir patērētājs Civilkodeksa 221. panta izpratnē, izšķiršana tiek nodota kompetentajai tiesai saskaņā ar attiecīgajiem Civilprocesa kodeksa noteikumiem.
Jautājumos, kas nav reglamentēti šajos noteikumos, piemēro Civilkodeksa noteikumus, Elektronisko pakalpojumu sniegšanas likuma noteikumus un citus attiecīgos Polijas tiesību aktu noteikumus.
Modern BHP patur tiesības jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Noteikumu un reglamenta grozījumi stājas spēkā 14 dienas pēc tam, kad Klienti par tiem ir informēti pa e-pastu. Klientam ir tiesības nepieņemt Noteikumu grozījumus, kas nozīmē atteikšanos no veikala pakalpojumu izmantošanas. Grozījumi Noteikumos un Reglamentā nedrīkst pārkāpt to Klientu iegūtās tiesības, kuri izmanto Veikalu.


Mēs esam jums vienmēr pieejami. Mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem un izskaidrosim visas neskaidrības. Jūsu apmierinātība mums ir ļoti svarīga.

Varat sazināties ar mums vairākos veidos:

e-pasts: biuro@modernbhp.pl


 

Mūsdienu BHP Jarosław Werner

Al. Czerwonych Maków 15

59-220 Legnica

NUMURS: 695-136-18-06

Uz augšu
Shop is in view mode
Rādīt versiju uz pilnu lapu
Sklep internetowy Shoper Premium